Fotocredit: Ben Wicks / Unsplash

Rødt, forslaget deres om barnetrygd treffer dårlig de som trenger det mest

«Hvorfor skal barn av foreldre som mottar sosialhjelp miste barnetrygden, MDG?» spør Geir Christensen og Odd Edvardsen i Nesodden Rødt i Amta 3. september. Det korte svaret er at pengene ikke effektivt vil nå fram til de som trenger det mest.

Av Eivind Hoff-Elimari, nestleder i helse- og omsorgsutvalget, Nesodden

september 7, 2021

Sosialhjelp skal fylle et inntektsgap

La meg først forklare bakgrunnen for saken: I forbindelse med forhandlingene i fjor høst om Nesodden kommunes budsjett for 2021, var det flere av oss som ønsket å gjøre mer for barnefamilier med lave inntekter. Ett av forslagene var å gjøre som noen kommuner har gjort: Ikke lenger ta hensyn til barnetrygden som inntekt når NAV fastsetter hva folk skal få i sosialhjelp. Den ville dermed øke. Sosialhjelp (eller sosialstønad som det egentlig heter) gis til folk midlertidig når de ikke har noen annen måte å overleve på. Det handler vanligvis om noen få måneder, før folk kommer over på trygdeytelser, som AAP eller uføretrygd, eller over i jobb. I motsetning til trygdeytelser (som følger nasjonale regler) utøver kommunen stort skjønn når den fastsetter sosialhjelp. Den skal «fylle gapet» mellom faktiske inntekter og det minimum man trenger for å leve et anstendig liv.

På bakgrunn av dette fikk helse- og omsorgsutvalget i november 2020 en orientering av daværende leder for NAV Nesodden om temaet. Han forklarte at Nesodden har høyere satser for sosialhjelp enn kommuner rundt oss, med bl.a. en rekke tillegg for barnefamilier. Han viste at familier som mottar sosialhjelp på Nesodden i dag får beløp som kan sammenliknes med lavtlønte jobber. Det betyr ikke at man lever romslig på sosialhjelp på Nesodden, men at det er – dessverre – mange flere enn akkurat disse barnefamiliene som har det trangt økonomisk. Det å overleve på 20 000 kr i måneden er like vanskelig uansett om pengene kommer fra AAP, uføretrygd eller sosialhjelp.

En tredjedel i byråkrati

Hvis man i beregning av sosialhjelp ikke skal ta hensyn til hva familiene får i barnetrygd, vil flere kvalifisere for å spe på inntekten med sosialhjelp, enten de er lavtlønte eller mottar trygd. NAV-lederen oppsummerte, i det han beskrev som et forsiktig anslag, at forslaget ville koste kommunen 2,1-2,6 millioner kroner i året. Nesten en tredjedel ville gå med til byråkrati – fordi det ville bli flere sosialhjelpsmottakere og dermed mer saksbehandling. NAV-lederen stilte en rekke andre kritiske spørsmål ved forslaget også, men grunnleggende tror jeg de fleste rundt bordet forsto at en så stor økning var det rett og slett ikke rom for i 2021-budsjettet. Dersom vi hadde innført eiendomsskatt på bolig hadde det kanskje vært annerledes, men som kjent er ikke flertallet enig med MDG og Rødt i det.

I stedet endte kommunestyret med å bevilge 400 000 kroner til et aktivitetskort for barn og unge mellom 6 og 18 år i alle lavinntektsfamilier. Med det kan hvert barn velge fritidsaktiviteter verdt 4000 kroner. Kortet vil bli lansert med det aller første, og jeg håper det blir enkelt å få tak i og enkelt å bruke for familiene. Erfaringene med dette vil vi i MDG følge nøye med på, for vi er alltid på jakt etter de beste løsningene for å hjelpe de som trenger det mest

MDGs ambisiøse program for sosial rettferdighet

Diskusjonen i helse- og omsorgsutvalget i november 2020 stoppet debatten om sosialhjelp og barnetrygd. Ikke engang Rødt valgte å prioritere økt sosialhjelp i budsjettforhandlingene – helt til innspurten av årets valgkamp, med leserinnlegget fra Christensen og Edvardsen. På Facebook introduserte Christensen attpåtil sitt innlegg med «hva slags menneskesyn ligger bak dette?». Jeg tolker det som en reaksjon fra Rødt på at mange velgere begynner å få øynene opp for MDGs ambisiøse program for større sosial rettferdighet. Vi vil bl.a. ha en nasjonal minstenorm for sosialhjelp som skal fungere som en garantert minsteinntekt og ikke forutsette salg av eiendeler og lignende. Vi vil senke skattene på de laveste inntektene, gjøre det lettere å kombinere trygd med jobb, styrke velferdsrettighetene til selvstendig næringsdrivende, nyutdannede og folk i små stillingsbrøker, og ikke minst har vi ett av de aller tøffeste partiprogrammene for å gjøre noe med de spinnville boligprisene. Det vil virkelig monne for mange lavinntektsfamilier på Nesodden.

Jeg takker Christensen og Edvardsen for denne anledningen til å fortelle mer om en del av MDGs partiprogram som mange ikke kjenner. Men for lavinntektsfamilienes skyld håper jeg at de framover retter skytset mot de partiene som ikke prioriterer kampen mot fattigdom like høyt som MDG og Rødt gjør, og at vi sammen finner gode løsninger som effektivt når de som trenger det mest.