Fotocredit: Liv Klungsøyr

Om ikke hule eiker er viktige trær, hvilke trær skulle være det da?

Snarrådige naboer stoppet 5. april fellingen av en hul eik i Solåsveien 15 på Hellvik. Slik felling mener jeg ikke kan skje på lovlig vis uten at det først er gitt dispensasjon fra kommuneplanen.

april 12, 2022

Tekst: Eivind Hoff-Elimari

Først litt fakta jeg har lært meg de siste ukene. «Hule eiker» er eiker med omkrets over 200 cm i brysthøyde, eller som har synlige, store hulrom. Sammen med sju andre typer natur er hule eiker en såkalt «utvalgt naturtype» under naturmangfoldloven. Det betyr at de har spesiell betydning for naturmangfoldet og er blitt stadig sjeldnere fordi mennesker legger beslag på større og større deler av deres arealer. Det gjelder særlig for de store eikene, som per definisjon står i områder der det har vært god plass og mye lys. Dette er gjerne også pressområder for utbygging, slik vi ser på Hellvik. Eiketrærne i Solåsveien 15 ligger i utkanten av det unike eikebeltet som strekker seg fra Røer mot Skoklefall. Visstnok er eikeskogen ved Røer verdens nordligste sammenhengende eikeskog.

Så mange som 1500 arter kan ha hule eiker som levested, blant dem 800-900 insektarter, som biller, tovinger, veps og mosskorpioner. Insektene er i tillegg verter for et stort antall parasitter. Eik er dessuten eneste eller viktigste levested for så mange som 400-500 arter av lav, moser og sopp.

«Viktige trær skal (…) bevares ved bygge- og anleggstiltak»

Når Nesoddens kommuneplan i sin bestemmelse § 21 sier at «viktige trær (…) skal sikres i reguleringsplaner og bevares ved bygge- og anleggstiltak», tenker derfor de fleste at hule eiker er blant de «viktige trærne». Hvis ikke de er det, hvilke skulle være det da? Det er også noe statsforvalteren skrev tydelig i sitt vedtak fra 11. mars som startet hele uroen omkring eika på nytt. Kommunen hadde nemlig i fjor avslått søknaden om å dele tomta (slik at flere boliger kan bygges på den), med begrunnelse at det ikke ville være mulig å føre vei fram til nye boliger uten å felle eika. Statsforvalteren opphevet avslaget fordi kommunen hadde tolket en paragraf i plan- og bygningsloven på feil måte. Samtidig pekte statsforvalteren på andre måter å sikre eika på: «Basert på en foreløpig vurdering mener vi at det er nærliggende at hule eiker, omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper, vil kunne anses som «viktige trær» etter kommuneplanbestemmelsen § 21.» I så fall ville felling av eika kreve dispensasjon fra kommuneplanen – altså et politisk vedtak.

En forglemmelse eller misforståelse?

Etter at statsforvalteren 11. mars opphevet kommunens opprinnelige avslag på deling av tomta, spurte grunneier Nesodden Invest v/Wilson Eiendom kommunen om eika nå kunne felles, og kommunen svarte at det ikke var nødvendig med noen kommunal tillatelse. Da framstår det som en forglemmelse at kommunen ikke har gjort den vurderingen som statsforvalteren inviterte kommunen til å gjøre, nemlig at hule eiker er blant de «viktige trær» kommuneplanbestemmelsen § 21 nevner, og som derfor skal bevares.

I september støttet et enstemmig plan- og byggesaksutvalg administrasjonens innstilling om å avslå deling av tomta pga. eika, og nå i januar oppdaterte («rullerte») kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel, og puttet ved den anledning inn denne formuleringen: «Kommunen skal søke å bruke handlingsrommet som til enhver tid eksisterer under plan- og bygningsloven for å sette høye krav til ivaretakelse av stedlig natur, inklusive trær i reguleringsplaner.» Hvor mye klarere kan det sies av Nesoddens folkevalgte at vi i denne kommunen bryr oss om trær?

Ja, hule eiker er «viktige trær», og da skal de ifølge kommuneplanen bevares . Skal de felles, må det først gis dispensasjon. Statsforvalteren har allerede skrevet dette. Wilson Eiendom har selv tidligere søkt om felling. Heldigvis er de en seriøs bedrift som bryr seg om lokalsamfunnet vårt på Nesodden, og jeg oppfatter at de er opptatt av at eventuell felling kun skjer etter en ryddig og legitim prosess.

Nå håper jeg kommunen kan bekrefte så raskt som mulig at dispensasjon fra kommuneplanen er nødvendig for felling. Jeg forventer også at konsekvensanalysen som kommunen i forrige uke krevde av Wilson Eiendom inkluderer alternativer for sikring av eika, ettersom argumentet for felling er at treet ellers kan falle på folk og hus.

Skulle det fortsatt være noen som helst tvil om at hule eiker er «viktige trær», er jeg trygg på at et bredt flertall i formannskapet i sitt neste møte 20. april vil presisere dette. Det handler om mer enn eika i Solåsveien 15, for det finnes mange flere hule eiker i boligområder på Nesodden. Dermed kan denne saken skape viktig presedens for at, ja, også på Nesodden er hule eiker «viktige trær».