Fotocredit:

Nesodden Miljøpartiet De Grønne lokalprogram 2015

Grønn omstilling av Nesodden!

Nesodden Miljøpartiet De Grønne vil prioritere disse sakene i kommende periode (2015-2019)

Miljøpartiet De Grønne står for en nyskapende og blokkuavhengig politikk. Vi gir deg et valg om en ny retning, nemlig en politikk som bygger på økologiske og bærekraftige prinsipper. Vi vil skape en solidarisk politikk som bestreber seg på å velge det som også gavner generasjonene som kommer etter oss. MDG representerer noe nytt i lokalpolitikken, og vil

april 22, 2015

FullSizeRender-1

Grønn omstilling av Nesodden!

Nesodden Miljøpartiet De Grønne vil prioritere disse sakene i kommende periode (2015-2019)

Miljøpartiet De Grønne står for en nyskapende og blokkuavhengig politikk. Vi gir deg et valg om en ny retning, nemlig en politikk som bygger på økologiske og bærekraftige prinsipper. Vi vil skape en solidarisk politikk som bestreber seg på å velge det som også gavner generasjonene som kommer etter oss. MDG representerer noe nytt i lokalpolitikken, og vil jobbe for at Nesodden med sitt fantastiske utgangspunkt skal være ledende i det grønne skiftet som må komme. Årets lokalvalg handler om mer enn enkeltsaker, det er også et verdivalg!

Fra MDGs prinsipprogram:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

 

Hva er grønn politikk?

Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig parti med en grønn og fremtidsrettet politikk. Grønn politikk er basert på solidaritet med alle som lever på jorden i dag, med natur, dyr og fremtidige generasjoner. Dagens politikk fører til økende global ulikhet, økende ustabilitet, ufred og nød. Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressursene, og utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk. Vi vet at dagens materielle overforbruk ikke er bærekraftig, og det gjør oss heller ikke mer lykkelig.

Omstillingen til et grønt samfunn betyr at vi tar positive skritt fremover med utgangspunkt i det vi vet om naturressurser og økologiske sammenhenger. Avhengigheten av fossil energi fører til dramatiske klimaendringer, alvorlige forurensninger, et stort tap av arter og økt sykelighet hos mennesker. Vi må derfor starte en rask nedtrapping av investeringer i petroleumssektoren, og i stedet investere i forskning og industriell utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Samfunnet må forholde seg til de rammene som finnes i naturen. Dermed kan vi heller ikke forbruke mer enn jorden klarer å regenerere hvert år. Om vi går ut over dette tar vi både fra fremtidige generasjoner, og fra mennesker og natur andre steder på jordkloden i dag.

 

Et grønt Nesodden med høy livskvalitet

Målet vårt er å få Nesodden til å bli en grønn foregangskommune som kan være en spydspiss i Akershus for et grønt skifte, ikke bare lokalt, men også nasjonalt. Vi vil nå gå i gang med det grønne skiftet – men det er støtten fra velgerne som vil avgjøre hvor mye vi kan få til.

Foruten det økologiske perspektivet vil vi at medmenneskelighet, trivsel og livskvalitet skal ligge til grunn for offentlig og privat virksomhet. Vi vil føre en politikk for trygg oppvekst, aktive læringsmiljøer, et bedret helse- og omsorgstilbud, et tilstedeværende og inkluderende kulturliv, en sterk frivilligsektor, bevaring og videreutvikling av våre landbruks-, natur- og friluftsområder, etisk handel, tilrettelegging for grønt næringsliv, og bærekraftige småbedrifter og flere lokale arbeidsplasser.

Nesodden kommune skal være en foregangskommune for omstillingen til lavutslippssamfunnet blant annet med utgangspunkt i en ambisiøs og forpliktende klima- og energiplan med årlig klimaregnskap. Dette skal først og fremst gjelde kommunens egne virksomheter, men også gjennom et aktiv samarbeid med nærings- og handelsvirksomheter, grendesamfunn og frivillige lag og foreninger. Vi vil også ha et Nesodden som er seg bevisst sin plass i verden, og som opptrer ansvarlig og går foran med et godt eksempel når det gjelder etisk handel og andre praksiser, ikke minst gjennom offentlige innkjøp.

Nesodden MDG vil:

 • At Nesodden kommune skal videreutvikles som Fairtrade-kommune.
 • At Nesodden skal tilslutte seg Initiativ for etisk handel.
 • At Nesodden skal bli en ”skatteparadisfri” kommune, altså unngå kjøp av varer fra selskaper som plasserer penger i skatteparadiser og dermed er med på å undergrave velferdssamfunnet.
 • At Nesodden skal unngå innkjøp av varer som kommer fra israelsk-okkuperte områder.
 • At Nesodden, blant annet gjennom deltakelse i nettverket til Transparency International, skal gå foran i arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet.
 • Arbeide for redusert kjøttforbruk i kommunen, for eksempel gjennom ”kjøttfri mandag” i kommunens kantiner.
 • Arbeide for at minst 50% av maten som serveres i Nesodden kommunes kantiner og tilsvarende, er økologisk. Det vil si på SFO, sykehjem osv.

 

 

Foregangskommune for klima og miljø

Nesodden kommune må raskest mulig ta grep for å bli klimanøytral. Dette kan gjøres ved energiøkonomisering, samarbeid med private og offentlige aktører, bruk av  lavutslippsteknologi for transport, kjøp av strøm som er 100% fornybar, bygge nybygg etter det beste av miljøstandarder, og ved å oppgradere eksisterende bygningsmasse. Disse tiltakene kan gi muligheter for å redusere utgifter i tillegg til at de har en positiv effekt på klima og miljø. Miljøvernrådgiveren, som MDG fikk vedtatt ved siste budsjettbehandling i kommunestyret, er viktig for å få gjennomført nødvendige miljø- og klimatiltak.

Selv om Norge ligger i verdenstoppen på dekning med ren energi har vi pr i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til å dekke spissbelastningen med fornybar energi. Dessuten er ren energi et verdifullt eksportprodukt som bidrar til å redusere bruk av fossil energi i Europa. Samtidig har vi store uutnyttede energiressurser i lokalmiljøet. MDG mener vi bør satse mye mer på å utnytte lokale, fornybare energikilder, spesielt til oppvarming av bygninger. I fremtiden vil hver bolig være selvforsynt med energi og produserer i perioder mer enn eget forbruk. Energien hentes fra solceller og solfangere, varmepumpe og biovarme. Overskuddsenergi lagres eller selges til markedspris. EUs bygningsdirektiv krever at alle nybygg skal være tilnærmet nullenergibygg innen 2020, alle offentlige bygg enda tidligere, innen 2018.

Nesodden MDG vil:

 • At Nesodden vedtar en mer ambisiøs og forpliktende klima-, miljø- og energiplan, som er styrende for alt planarbeid.
 • Innføre årlig klimaregnskap.
 • Ha miljøsertifisering av alle kommunens virksomheter, fortrinnsvis enten Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg.
 • Satse på energiøkonomisering, jordvarme, fjernvarme, solenergi, nullutslipps- og plusshus, eller generelt det beste av miljøhus.
 • Fornye kommunens bilpark til elbiler eller andre lavutslippsbiler.
 • Satse på bedre kollektivtransport, og flere gang- og sykkelstier, så det blir tryggere å ta seg frem til fots og med sykkel, og lettere å klare seg med minst mulig bruk av bil.
 • Bedre kollektivtilbudet med miljøvennlige busslinjer, inkludert ringbusser som skaper tverrforbindelse langs Kapellveien og Kirkeveien, og bedre forbindelse til Drøbak og Ski.
 • Etablere ladepunkter for el-biler og el-sykler på alle innfartsparkeringer og flest mulige andre parkeringsplasser.
 • Unngå veisalting.
 • At det ikke bygges bro fra Frogn over Oslofjorden, men at vi klarer oss med ekstra tunnelløp.
 • Gå i dialog med Ruter for å få dem til å ta i bruk elbusser eller annen lavutslippsteknologi. Arbeide for at dette også skal gjelde taxi og andre aktuelle næringer.
 • Vurdere renovasjonsordningen og starte innsamling av matavfall.
 • At det etableres flere miljøstasjoner eller bedre innsamlingsordninger, slik at det blir lettere for folk flest å resirkulere.
 • Ha ansvarlig vaktmesterordning i alle kommunale bygg for vedlikehold og god energistyring.
 • At kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) oppdateres og at nødvendige klimatilpasningstiltak settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere og våtere klima.

 

Sentrums- og grendeutvikling

Nesodden kommune bør lede an når det gjelder å integrere og tenke natur som en del av bolig-, nærings- og sentrumsområder. Større utbyggingsprosjekter må i størst mulig grad ta i bruk grønne tak, parsellhager, biologisk mangfold, åpne vannspeil og bekker, og utnyttelse av lokale energikilder. Dette øker trivsel, naturopplevelse og biologisk mangfold. Dessuten er det gode tiltak for å bedre kommunens motstandsdyktighet mot ekstremvær og klimaendring. Å aktivt bruke tak som hager og uteareal, vil også gjøre behovet for å spre seg utover større bakkeareal mindre, og dermed spare annen natur, samtidig som det støtter opp under beboernes livskvalitet.

Det bør legges til rette for naturlige møtesteder for folk på Nesodden både sentralt på Nesoddtangen og i grendesamfunnene. Vi vil satse på miljøvennlig bygging, jordvern, vern av grøntområder, og hagebruk i de mer urbane områdene som med årene blir mer presset på areal. Urbant jordbruk, vertikalt landbruk og grønne tak gir økt livskvalitet og forbedret folkehelse. Det skaper også mer folkelig engasjement. Samarbeidet med velforeninger og lokalt næringsliv må styrkes.

Mest mulig av Nesoddens grønne områder må tas vare på, og vi kan ikke forvente at det meste av utbyggingen skal skje på Tangen. Det betyr at vi må bygge tettere i de områdene som allerede er bebygd og som er nær Nesoddens ulike grender, og hvor det er lett å leve også uten bil. Med nærhet til kollektivpunkter og ved å ta vare på grendeskoler og nærbarnehager, samt kraftig satsning på gang- og sykkelstier, skal vi legge til rette for at man skal kunne klare seg fint uten bil.

Nesodden MDG vil:

 • Utvikle en Grønn plan for fremtidig fortetting av Nesodden med boliger, kultur, treffpunkter, kafeer, tjenester, handel, arbeidsplasser og Bondens marked, eller tilsvarende lokalmarkeder.
 • Videreutvikle Nesodden som lokalt kultur-, handels- og kystområde med vekt på lokal byggeskikk, kystkultur, friluftsliv og miljø.
 • Ta vare på Nesoddens verneverdige bygninger, og sørge for god brannsikring av disse.
 • Styrke Nesoddens særpreg og bidra til et bærekraftig lokalsamfunn.
 • Bevare Nesoddens særpreg og samarbeide med lokale krefter om videreutvikling av lokalsamfunnets maritime og kulturelle tradisjoner.
 • Sikre Nesodden som landbruks-bygd med et godt bolig- og oppvekstmiljø.
 • At boligbygging skal skje i tilknytning til Nesoddens grender og kollektivtraseer, og ikke berøre dyrket mark. Det betyr at boligfelt fortrinnsvis ikke skal bygges mer enn 500 meters gange fra kollektivholdeplasser og maks 1000 meter.
 • At Nesodden skal legge større vekt på klimatilpasning. Byggegrensen bør heves fra 2,5 til 3 meter over havet.
 • Ha særlig satsning på Fagerstrand, og med ekstra fokus på gode miljøprinsipper og økologisk bygging og planlegging.

 

Sosial og miljøvennlig boligpolitikk

MDG vil føre en sosial boligpolitikk og satse på ungdomsboliger og økologiske familieboliger. Boligbyggingen må planlegges slik at kapasiteten på skoler, barnehager, helsetjenester og eldreomsorg ikke blir sprengt. Utvidelsen av disse tilbudene må holde tritt med befolkningsutvikling og boligbygging. Bygging av nye boliger må planlegges med hensyn til eksisterende og planlagte knutepunkter for kollektivtrafikken. Det skal være enkelt å gå og sykle til og fra bostedet, og ved hjelp av et godt kollektivtilbud skal folk kunne leve bra uten bil. Nye boliger må ha lavt energiforbruk og gjerne produsere overskuddsenergi.

Nesodden MDG vil:

 • Stimulere til bygging av rimelige ungdomsboliger og hybler, inkludert vurdere mikrohus og andre rimelige og grønne boformer.
 • Øke tilbudet av rimelige, kommunale utleieboliger.
 • Stille krav til økologisk bygging og lavt energiforbruk i nye boliger og bygninger.
 • At boligområder får gode muligheter for kollektivtransport, sykkel og gange.
 • Jobbe for at utbyggere i større grad bidrar til å ivareta og videreutvikle kommunens grøntstruktur når tomter bygges ut. Dette kan blant annet gjøres ved at kommunen stiller krav om en viss kvalitet av grønt og pålegger utbyggere å bruke blågrønn faktor-verktøyet utarbeidet av Framtidens byer.
 • Ha flere hus med pluss-husstandard, altså at det produseres minst like mye energi i løpet av året som det forbrukes.
 • Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake til strømnettet.

 

Trygg oppvekst med trivsel og aktiv læring

 Nesodden kommune skal bidra til å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Miljøpartiet De Grønne legger stor vekt på at barn og unge skal forstå sin rolle som verdensborgere og vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og dyrene. Barnehagen skal være en arena for lek og sosial trening. Læring, språkutvikling og empati skal utvikles gjennom lek og gode rollemodeller. Trivsel og læring for alle må være et mål både i barnehage og skole.

Miljøpartiet De Grønne vil fokusere på trivsel. Hvis mobbing og utfrysing av elever skjer, må både skoleledelse, lærere, medelever og foreldre raskt ta ansvar og bidra til forsoning og trivsel. Alle må ta ansvar for å motvirke vold i nære relasjoner, og barnevern og politi må reagere raskt ved mistanke om overgrep.

Nesodden MDG vil:

 • Gi innvandrere tilbud om tiltak som styrker integrering og med rett til morsmålsundervisning og norskopplæring.
 • Trappe opp lærertettheten. Målet er et tak på 15 elever per gruppe i barneskolen, og 20 elever i ungdomsskolen.
 • Arbeide for at elever og lærere får de beste forutsetninger for trivsel og positiv utvikling.
 • Bevare grendeskolestrukturen og styrke skolenes fysiske rammer.
 • Styrke innsatsen for kulturarbeid og skolehager i samarbeid med lokale aktører.
 • Bedre tilbud av økologisk frukt og grønt i skolen.
 • Øke støtten til mat- og helsefag slik at elevene får mer praktisk læring.
 • At barnehager og skoler som ikke er kommunale drives på ikke-kommersiell basis.
 • Arbeide for å hindre frafall fra videregående skole.
 • Påby kommunen å ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag.
 • Støtte frivillige organisasjoners arbeid med aktiviteter for barn.
 • Innføre av Grønt Flagg – en internasjonal ordning med pedagogisk miljøopplæring i skole og barnehage – som del av Nesoddens miljøsatsing.
 • Legge til rette for best mulig (livs-)kvalitet i barnehagene ved å ha større voksen-barn-tetthet i barnegruppene.
 • Bygge nytt gymbygg ved Tangen barneskole, som også skal inkludere andre arbeidsrom og aktivitetstilbud.
 • Ha fortsatt leirskoletilbud i grunnskolen.
 • Si nei til heldagsskolen og en ytterligere institusjonalisering av barndom og oppvekst.
 • Si ja til et mangfold av tilbud, også fra private aktører, men sikre et robust og godt kommunalt tilbud innen barnehage, skole og helse.
 • Styrke uteskolene på To gård og Steilene.

 

Helse, forebygging og omsorg

Nesodden MDG mener helsepolitikken må legge stor vekt på å fremme god helse og å forebygge helseskade. Grønne omgivelser er viktige for folks helse. Både fysisk og psykisk påvirkes vi av hvordan vi lever og bor. Vi vil at Nesodden skal være en god kommune å leve i for alle aldersgrupper. Legene må bruke grønn resept aktivt for å vri mer av behandlingen av livsstilssykdommer over fra legemidler til en sunnere livsstil og fysisk aktivitet. Vi vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil styrke tilbudet om støttetiltak til pårørende, særlig barn og unge. Det kommunale faglige støtteapparat rundt barn som er ofre for vold og misbruk bør styrkes, og kommunen må sikre at fosterhjemsbarn får den oppfølgingen som de har rett og krav på.

MDG vil føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Derfor ønsker vi at fastlegene skal ha et større ansvar for behandling av rusavhengige for å hindre at de etablerer seg i rusmiljøene med overdoser, kriminalitet og uverdige liv før de får hjelp. Dette bør skje i et nært samarbeid med rusteamet til NAV.

Manglende døgnåpen legevakt på Nesodden svekker øyeblikkelig hjelp når pasienten får et illebefinnende, og er viktig for befolkningens trygghet ved sykdom. Ikke minst for eldre kan det bety at de kan bo hjemme lenger, men tilgjengelig legevakt har også betydning for andre sårbare grupper. Særlig kan det gjelde folk som ikke har bil og som ikke har råd til å ta taxi til Ski.

Nesodden MDG vil:

 • Stimulere til sunn livsstil, forebygging av sykdom og til at legene bruker grønn resept.
 • Styrke opplysningsarbeidet for sunnere kosthold.
 • Tilby foreldrekurs for å styrke foreldrenes evne til å gi barna god omsorg.
 • Styrke hjelp og oppfølging av fosterhjemsbarn.
 • Støtte arbeidet for fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle aldersgrupper.
 • Styrke det psykiske helsevernet, inkludert fortsatt støtte til tilbudet på Nesoddtangen gård, samt støttetiltak til pårørende.
 • Sikre tidlig legehjelp og støttetiltak gjennom NAV for rusavhengige.
 • Styrke ordningen med Den kulturelle spaserstokken.
 • Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren.
 • Engasjere og lønne lokale kulturarbeidere og kunstnere til å arbeide på engasjement innen helse og omsorg.
 • Oppmuntre til fleksible arbeidslivsordninger, som gjør det lettere for folk som sliter å arbeide deltid når formen tillater det.

 

Eldreomsorg

Det er behov for å sikre at både eldre og andre med omsorgsbehov unngår isolasjon og inaktivitet, enten de bor hjemme eller på sykehjem. Fysisk aktivitet og kulturprogram gir gode resultater ved demens og funksjonstap. Vi vil støtte tiltak som Den kulturelle spaserstokken, og frivillige organisasjoner som arbeider med tilbud til eldre og personer som trenger besøk og stimulering. Ikke minst ønsker vi at Nesodden skal tilslutte seg organisasjonen og nettverket ”Livsglede for Eldre”. Kommunen bør dermed ha en koordinator for ”grønn frivillighet” som kan støtte opp om langsiktig folkehelsesatsning og en gjensidighet mellom barnehager og sykehjem.

Nesodden MDG vil:

 • Sikre tilstrekkelige sykehjemsplasser.
 • At eldre sikres god pleie og omsorg for å kunne bo hjemme og ha kontakt med naturen og sitt vante miljø, så lenge de selv ønsker.
 • At eldre som har bodd sammen må ha rett til å bo sammen om den ene flytter til en (annen) omsorgsinstitusjon.
 • Ha individuelt tilpassede løsninger med ulike boalternativer, som generasjonsboliger eller bokollektiver.
 • Ha boformer som danner rammer for fellesskap og mangfold, for eksempel ved å bygge eldreboliger og lignende i tilknytning til barnehage, bibliotek, kafé og lignende.
 • Ha økt tilrettelegging for frivillig innsats som viktig supplement i eldreomsorgen. Pårørende må gis bedre mulighet til permisjon og omsorgslønn for å kunne ta seg av sine nærmeste.
 • Ha en eldreomsorg hvor fokus må være på kvalitet, trygghet og omsorg, og ikke på lønnsomhet, overskudd og stoppeklokker.
 • At det legges til rette for at eldre som bor på sykehjem o.l. kan ha jevnlig kontakt med dyr, samtidig som det tas hensyn til allergikere.
 • At Nesodden skal bli en ”Livsglede for eldre”-kommune.

 

 Naturvern, friluftsliv og dyrevelferd

Et hovedprinsipp for Nesodden MDG er erkjennelsen av at vår eksistens hviler på naturen, og at vi selv er en del av den. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet, og inspirasjon til et mangfold av kulturuttrykk. Vi har som mål at menneskenes økologiske fotavtrykk skal reduseres. Det er uansvarlig hvis vi fortsetter å bruke opp og forgifte jordens ressurser i et tempo som ikke er bærekraftig for våre etterkommere. Vi er bekymret for de siste årenes sterke nedgang i småfugl og pollinerende insekter som bier og humler, og reduksjonen av sjøfugl og fisk i fjorden. Vi er opptatt av å bevare Nesoddmarka, og ser dermed behov for å sørge for bedre markavern, pluss frede flere skogområder.

Oslofjordområdet er et viktig rekreasjonsområde for mange hundre tusen mennesker. Nesodden MDG mener disse områdene i størst mulig grad bør vernes mot inngrep og nedbygging. Vi går derfor imot å etablere nye motorveier på tvers av fjorden, rett utenfor vår kommunegrense i sårbare naturområder. Av hensyn til sikkerhet og forutsigbar trafikkavvikling, må det derimot bygges et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Formålet med Lov om dyrevelferd er å fremme god velferd for og respekt for dyr. Loven sier at dyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for mennesker. I dag er det Mattilsynet under Landbruksdepartementet som forvalter loven.

Nesodden MDG vil:

 • Rydde opp og fjerne søppel, båtvrak og oljesøl langs kysten vår.
 • Ha et sterkere vern av markagrensene i Nesodden.
 • Styrke vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper.
 • Frede hummerbestanden midlertidig i Oslofjorden, og at det opprettes varige hummerfredningssoner.
 • Ha klarere retningslinjer for, og oppfølging av skogforvalteren om, plukkhugst og økologisk bærekraftig drift i skogbruket.
 • Begrense giftsprøyting og kunstgjødsel i jordbruket.
 • Ikke gi utslippstillatelser som ødelegger miljø og helse.
 • At prinsippene om forurenser betaler og føre var legges til grunn for all forvaltning.
 • Verne Tomåsan/Toåsen med sin særpregede gamle skog og myrområder.
 • At viktige leveområder for truede arter og områder med verdifullt kulturlandskap vernes mot utbygging.
 • Ha tiltak mot spredning av miljøgifter og fremmede arter i naturen.
 • At Nesodden kommune unngår all bruk av Roundup og tilsvarende plantegift, og at også andre aktører i kommunen anbefales det samme.
 • At Nesodden kommune sier nei til sirkus som gjør bruk av ville dyr.
 • Ha full fredning av gaupebestanden på Nesodden.
 • Oppfordre til at hunder og katter bør ID-merkes.
 • Etablere flere hundeslippsteder på Nesodden.
 • Arbeide for bedre kartlegging og beskyttelse av sårbare og truede dyrearter.

 

Landbruket i Nesodden

Det er viktig å opprettholde det landbruket som fortsatt drives på Nesodden. Nesodden-bøndene bør stimuleres til å legge om til mer økologisk drift. Økologisk landbruk kjennetegnes ved bruk av lokale og fornybare ressurser, resirkulering av næringsstoffer og oppbygging av organisk materiale i jorda. Bruken av kunstgjødsel må reduseres, og bruk av plante- og insektgift bør unngås. Kommunen bør se på mulighet for støtte og samarbeid gjennom lokale samarbeidspartnere for andelsgårder i kommunen som skoler og helseinstitusjoner slik at gårdene kan fortsette med sin drift, og samtidig gi livskvalitet og økologisk mat til lokalbefolkningen.

Nesodden MDG vil:

 • Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Gi støtte til Bondens marked som alternativ til dagligvarekjedene.
 • Stimulere jordbruket til større andel økologisk drift.
 • Støtte at flere får mulighet til å bli med i andelsgårder og tilsvarende prosjekter.

 

 Økonomi

 Miljøpartiet De Grønne på Stortinget har lagt frem et alternativt statsbudsjett for 2015 for å redusere Norges oljeavhengighet og bruke oljeavkastningen til investeringer i fremtidens grønne næringer. Partiet vil starte omstillingen til et klima- og miljøvennlig næringsliv ved å redusere oljepengebruken med 16 milliarder kroner, og satse 10 milliarder på utvikling av mer fremtidsrettede næringer. Hvis norske kommuner skal kunne opprettholde gode tjenestetilbud til sine innbyggere, er det nødvendig at staten stimulere til innovasjon, entreprenørskap og forskning for å utvikle grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser.

De Grønne på Stortinget har i sitt alternative budsjett for 2015 funnet rom for å styrke kommuneøkonomien med 8.4 milliarder kroner for å sikre en grønn omstilling i kommunene, bedre folkehelse, og bedre skole og oppvekstvilkår. Vi mener en slik satsing kan bidra til å hindre en videre kraftig vekst i blant annet helse- og sosialutgiftene i årene som kommer. Vi vil imidlertid ikke akseptere kutt i viktige tjenestetilbud til innbyggerne og at lånegjelden øker ut over dagens situasjon. Hvis det skulle være aktuelt, vil vi heller gå inn for å innføre en moderat sats for eiendomsskatt i kommunen.

Nesodden MDG mener regjeringens forslag om kommunestruktur har startet i feil ende. Fasiten kalles ”store og robuste kommuner” uten at organiseringen av fylkeskommunen og fordelingen av ansvarsområder mellom stat, fylkeskommune og kommuner er klarlagt. Vi mener at Nesodden kommune i utgangspunktet har en god størrelse og ikke bør bruke ressurser på å utrede kommunesammenslåing. Hvis kommunesammenslåing likevel kan være aktuelt, mener vi dette kun kan skje etter at et konkret forslag har fått flertall ved en folkeavstemning i kommunen .

Nesodden MDG vil:

 • Styrke kompetansen i kommunens administrasjon, samt bedre kommunikasjonen med velene og Nesoddens innbyggerne.
 • At målet er en åpen og transparent kommune for hele befolkningen.
 • At flest mulig av kommunens enheter blir miljøsertifisert.
 • At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp.
 • Videreutvikle Nesodden som en selvstendig kommune i Follo og Akershus.

 

Bærekraftige bedrifter

De Grønne i Nesodden mener kommunen i for liten grad har fokusert på gründerbedrifter og bærekraftig lokal virksomhet. Det er viktig å satse på et mer mangfoldig næringsliv, innovative og fremtidsrettede bedrifter, og ny, miljø- og klimavennlig teknologi. Det er også viktig å tilrettelegge for lokale arbeidsplasser for å begrense arbeidsreiser over lange avstander. Bedriftene må stimuleres til å ta imot lærlinger og tilrettelegge arbeidsplasser slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. Det samme må kommunale virksomheter som skoler og helseinstitusjoner. Det er viktig at NAV i Nesodden har et nært samarbeid med næringslivet, kommunens egne institusjoner og fastlegene.

Nesodden MDG vil:

 • Satse på grønne gründere, småbedrifter og et mer bærekraftig, mangfoldig og fremtidsrettet næringsliv i kommunen.
 • Stimulere til nyetablering ved å tilby etablererstipend til nye bedrifter slik at små bedrifter lettere kan lykkes i kommunen. Kunstnæringer og bedrifter med fokus på miljø skal prioriteres.
 • Samarbeide med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging, og om redusert energibruk til bygninger og transport.
 • Stimulere arbeidslivet til å ta imot lærlinger og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • At Nesodden kommune ikke skal si ja til flere søndagsåpne butikker.
 • At Nesodden kommune ikke skal godta svekkelser av Arbeidsmiljøvernloven.

 

Mangfoldig og inkluderende kulturliv og sivilsamfunn

Nesodden MDG ønsker et mangfoldig og allsidig kulturliv. Kulturen stimulerer nysgjerrighet og kreativitet, som er viktige drivkrefter i samfunnet. Kulturopplevelser medfører ikke de samme miljømessige belastningene som økt materielt forbruk. Kultur knytter mennesker til hverandre, og skaper fellesskap og sammenheng. Kulturen kan også utfordre og få oss til å se nye veier. Nesodden er en flerreligiøs og flerkulturell kommune, med et mangfold av kulturelle ytringer, religioner og fellesskap. Vi har en utfordring i å bringe videre dette kulturmangfoldet. Kommunen bør tilrettelegge for bedrede tilbud til minoritetsreligionene og det livssynsmangfoldet Nesodden består av.

Nesodden kommune har en sterk kulturarv, både når det gjelder landbruk og maritime tradisjoner. Mange kjente kunstnere har bodd og arbeidet i kommunen, og det er viktig å videreformidle denne arven til nye generasjoner.

Vår kulturarv, med håndverkstradisjoner og unike bygninger, minner oss om vår fortid og kan lære oss mye om vår fremtid. Mange steder er naturhistorien i ferd med å forsvinne. Vi vil sikre at kommunen også tar vare på denne delen av vår arv.

Bibliotek, musikk- og kulturskoler og andre aktører bidrar til et åpnere samfunn, og gir et uvurderlig bidrag til den norske kulturen. Frivilligsentralen gjør et viktig arbeid på kulturområdet og må sikres gode arbeidsvilkår. Vi mener Kulturskolen må støttes så den kan nå flest mulig barn, også barn med innvandrerbakgrunn. Lokale, rusfrie kulturaktiviteter hvor barn og unge kan delta sammen med voksne, må støttes.

Nesodden Miljøpartiet De Grønne mener frivillig arbeid på en rekke områder har vært avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet. De som deltar i frivillig arbeid utfører en samfunnsnyttig, ideell innsats som utvikler deres evne til samarbeid, øker deres kompetanse, og gjør dem mer attraktive i arbeidslivet. For lokalmiljøene er det viktig at frivillige skaper møteplasser for folk med samme interesser, uavhengig av alder, kjønn, sosial status, kulturell og etnisk bakgrunn. Nesodden kommune bør stimulere til frivillig arbeid ved å stille gratis eller rimelige lokaler til disposisjon for relevante foreninger og initiativ. Frivilligsentralen i Nesodden gjør en viktig jobb med å formidle og stimulere til frivillig arbeid, noe som bidrar til å styrke kommunens sosiale tilbud.

Nesodden MDG vil:

 • Støtte frivillig arbeid og arrangementer i kultursektoren.
 • At en større del av Nesoddens foreninger og annet frivillig arbeid så langt det lar seg gjøre skal tilbys gratis lokaler, for eksempel gjennom lån av klasserom eller andre passende lokaler.
 • At vi får flere lokaler og scener for kultur og andre arrangementer, både til bruk for åpne møter og forestillinger, og til interne, inkludert trenings- og produksjonslokaler. Et utvidet og oppgradert samfunnshus bør stå til disposisjon for kulturlivet og frivilligheten.
 • Støtte videre drift av Steilene Kystkultursenter.
 • At Kulturskolen skal være et allment tilbud.
 • ke støtten til ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”.
 • Sikre støtte til biblioteket, inkludert tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom.
 • Bidra til synliggjøring av det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet på Nesodden blant annet i samarbeid med innvandrerorganisasjoner og livssynsorganisasjoner.
 • Støtte flerkulturelle kulturprosjekter med blant annet en egen årlig flerkulturell markering i regi av kommunen på Tangenten.
 • Bidra til synliggjøring av samisk kultur, blant annet i skole og gjennom offentlige flaggdager.
 • At samisk morsmålsundervisning og språkopplæring sikres for samiske barn bosatt i Nesodden.
 • Støtte samisk nasjonaldagsarrangement i regi av kommunen på Tangenten.
 • Støtte fortsatt drift av Nesoddparken.
 • Iverksette ulike tiltak, samarbeide med, og engasjere kulturelle gründerbedrifter og kunstnere i kommunen.
 • Legge til rette for livssynsnøytrale seremonirom og andre passende lokaler for religiøse minoriteter og andre livssynsgrupper.
 • Arbeide for at musikklivet har bedre tilgang til gode lokaler til øving og konserter.
 • Større satsing på frivillig arbeid gjennom lokale lag og organisasjoner.
 • Ha flere arenaer og møteplasser for kunst og kultur med bedre tilrettelegging for kulturutveksling.
 • Synliggjøre og fremme Nesodden-kunstnere for å fremme kulturell identitet, kreativitet, nytenkning, fellesskap og bedret livskvalitet for innbyggerne.
 • At Nesodden skal støtte ytringsfriheten ved å bli med i friby-ordningen, som er en internasjonal ordning hvor Norsk PEN har ansvaret i Norge for å gi beskyttelse til forfulgte forfattere, journalister eller skribenter.
 • At vi skal bosette flere flyktninger og asylsøkere enn i dag, og prioritere mindreårige asylsøkere.
 • At tigging fortsatt skal være tillatt.
 • Jobbe for at alle yrkestitler i Nesodden kommune skal være kjønnsnøytrale, og at alle kommunale dokumenter skal være kjønnsnøytrale og ikke-heteronormative.

 

Ved stortingsvalget fikk vi 10.2 % stemmer. Ved en meningsmåling gjennomført av Amta i mars 2015 hadde tilslutningen steget til nærmere 12%. Det betyr at vi ligger godt an til å få inn flere i kommunestyret og med det kan få økt innflytelse. Bruk din stemme til å skape en grønn retning for framtiden!

Tiden for det grønne skiftet er kommet!

Stem Nesodden Miljøpartiet De Grønne ved høstens kommunevalg!

https://www.mdg.no/politikk/