Fotocredit:

Foredragsprogram for Grønn Festival Nesodden, Hellviktangen, søndag 30 august 2015

Grønn Festival Nesodden

Foredragsprogram, Hellviktangen, søndag 30. august 2015

12.30            Øyvind Solum: Tiden for det grønne skiftet er kommet

Miljøpartiet De Grønne arbeider for et samfunn hvor de som kommer etter oss får minst like bra forutsetninger som vi selv har hatt. Vi kan ikke forbruke mer enn jorden klarer å gjenskape hvert år, uten at det går ut over de som kommer etter oss.

Vi baserer oss på tre grunnleggende prinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. En slik politikk innebærer å se fremover – og at vi må våge å prioritere.

Hva er sammenhengen mellom de store globale spørsmålene, nasjonal politikk og det vi skal fokusere på mer regionalt og lokalt? Her oppsummeres en del hovedpunkter, og Øyvind Solum vil trekke opp noen av de store linjene for hvorfor et grønt skifte er nødvendig. Han vil så peke på noen av de konkrete grepene som bør følges opp i Akershus og i en kommune som Nesodden.

Øyvind Solum er førstekandidat og fylkesleder for Akershus MDG. Han er også kommunestyrerepresentant og ordførerkandidat på Nesodden, foruten at han er utdannet sosialantropolog. 

13.30 Anna Kvam: Likestilling, kjønnsfrihet og mangfold – og hva har det egentlig med grønn ideologi og politikk å gjøre?

Grønn Ungdom jobber for et samfunn hvor sosiale strukturer ikke begrenser individets mulighet til å være seg selv. Alle skal være frie til å definere og leve ut sin egen kjønnsidentitet, også på tvers av det heteronormative, og alle har råderett over egen kropp. Biologisk og sosialt kjønn skal ikke hindre deltakelse i demokratiet. Kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsroller skal ikke påvirke menneskers tilgang til politisk eller økonomisk makt. Alle former for diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skal bekjempes.

Samtidig som vi jobber for en verden der biologisk og sosialt kjønn skal ha lite å si, benekter vi ikke at dette er relevante kategorier i dag. Kvinner og menn forskjellsbehandles og har ulike muligheter i samfunnet: Kvinner tjener for eksempel systematisk mindre enn menn, er underrepresenterte i politiske forsamlinger og selskapsstyrer, og er oftere utsatt for vold i nære relasjoner, seksuell trakassering og seksualisert vold. Gutter gjør det systematisk dårligere på skolen. Disse problemene er utslag av tunge sosiale normer og institusjonaliserte heteronormative antagelser, som vi må ta tak i som samfunn.

Menneskers frihet til å forme sine egne liv – innenfor økologien og medmenneskelighetens rammer – krever en grønn politikk, som er normkritisk og feministisk, med fokus på å endre frihetsberøvende maktstrukturer. Anne vil forklare sammenhengen mellom grønn ideologi og politikk – og arbeidet for likestilling og mangfold.

Anna Serafima Svendsen Kvam er 20 år, fra Stavanger, studerer filosofi i Oslo og er talsperson i Grønn Ungdom.

14.30            Une Aina Bastholm: Velferd og livskvalitet i en grønn omstilling

Hva er sammenhengen mellom livskvalitet, økologisk bærekraft og en velferdsstat som også framtidige generasjoner kan nyte godt av? Og hvordan skiller Miljøpartiet De Grønnes visjon for samfunnsutviklingen seg fra andre partier som snakker om grønn vekst og omstilling? Vi vet at det norske forbruket ikke er bærekraftig, og at vi heller ikke blir lykkeligere av det. Hvordan kan vi sette andre typer mål for samfunnsutviklingen?

I høst vil Miljøpartiet De Grønne foreslå i Stortinget at Norge bør ha et mål om livskvalitet som et alternativ til det sterke fokuset på materiell velstand og brutto nasjonalprodukt. Måling av livskvalitet har tidligere vært knyttet til eksotiske land som Bhutan, men er nå høy på agendaen i FN, OECD og også i vårt naboland Sverige. Kan vi få til noe lignende i Norge? Er dette også noe som kan brukes i kommuner og fylker, og hva vil det i så fall innebære rent praktisk? Hvordan kan et nytt mål om livskvalitet bidra til grønn omstilling i Norge, Oslo og Akershus?

Une Aina Bastholm er 1. vara til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, og jobber til daglig som politisk rådgiver for partiet.

Une vil fortelle om De Grønnes ambisjoner for samfunnsutviklingen og velferdsstaten, og hvordan dette henger sammen med grønn næringspolitikk og flere grønne arbeidsplasser.

15.30            Lan Marie Nguyen Berg: Fremtidens Oslo og det grønne skiftet!

Er det slik at en sterkt voksende by som Oslo med nødvendighet vil fylles av betong, asfalt, støy og forurensning med et utrivelig sentrum og en stadig esende periferi? Eller kan Oslo like gjerne kan bli et urbant kraftsenter for grønn omstilling?

Lan vil først fortelle kort hva som er de mest sannsynlige scenariene som klimaendringer kan føre til for Oslo-regionen 20-50 år frem i tid – i hvert fall om vi ikke klarer å skape en reell snuoperasjon. Med den kunnskapen som bakteppe sier det seg selv at alle nivåer må bidra til det grønne skiftet. Miljø- og klimapolitikk må være overordnet andre planer, også i kommunepolitikken, om vi skal skape et samfunn som er godt også for neste generasjon.

Så hva er egentlig realistiske og konkrete tiltak i kommune- og fylkespolitikk for å få til de endringene som skal til for at de mest dramatiske scenariene ikke skal slå til? Og at vi uansett skal klare oss bra med de endringene vi vanskelig kan unngå? Hvordan skape en grønn og klimavennlig by? Hvordan kan det å bo tettere faktisk være hyggelig?

Lan vil her veksle mellom ulike perspektiver, fra de større og overordnete til de konkrete og praktiske, og trekke frem erfaringer fra det grønne skiftet fra grasrota, med eksempler og initiativ som allerede er i gang i noen av Oslos bydeler.

Lan Marie Nguyen Berg er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, som står foran et brakvalg og som har reelle muligheter til å endre Oslo. Oslo MDG har i de siste meningsmålingene fått rundt 10-12%. Lan er født i 1987, er klimaforsker og har jobbet i Cicero frem til hun nå satser 100% som grønn politiker og førstekandidat til Oslo bystyre.

16.30            Ove Jacobsen: Økologisk økonomi – Ny økonomi for livskraftige samfunn og bærekraftig natur

Må vi ha vekst for å klare oss? Må veksten bety miljøødeleggelse og forsterkede klimaendringer? Hva er alternativene? Sentrale tema er utvikling av en økonomi som bidrar til livskraftige samfunn innenfor rammene av bærekraftig natur. Da er det ikke tilstrekkelig å lete etter nye svar på de gamle problemstillingene innenfor det etablerte systemets rammer.

Vi må våge å stille nye spørsmål, fundamentert i tverrfaglighet hvor det gis rom for menneskelig verdighet i tillegg til naturens og kulturens egenverdi. Vi må tørre å stille spørsmål ved relevansen av målsetningene om vekst i BNP og personlig forbruk.

Er det høyere sysselsettingsnivå i seg selv som gir grunnlag for det gode liv eller er det mulighetene for et tilstrekkelig forbruk og meningsfull aktivitet? Hva vil det si å leve det gode liv i det gode samfunn i framtiden?

Jakobsen tar en rask gjennomgang av økonomihistorien og synliggjør skilleveier i filosofien der en mekanisk tenkning har fått gjennomslag og ledet fram til situasjonen vi befinner oss i idag. Han synliggjør prinsipper vi satser på, peker på alternativer og hvordan dette kan fungere. Økonomi begynner igjen å handle om livets spørsmål.

Ove Jakobsen er leder for Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland. Han arbeider med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom økonomi, natur og kultur. Jakobsen vil gi en innføring i dette feltet, stille spørsmål og utfordre konvensjonell tenkning. 

17.30  Petter Slaatrem Titland: Om TISA og TTIP – og de nye handelsavtalene – de multinasjonale selskapers globale kupp?

Et nytt forslag fra regjeringen vil åpne for at private investorer og multinasjonale selskap kan gå til søksmål mot lover og regler som hindrer deres profitt. Sakene vil gå for en egen overnasjonal privatrett, der kun framforhandlede investeringsavtaler vil være bindende lov. Alene saksomkostningene ligger gjennomsnittlig i slike saker på 60 millioner kroner.

I praksis kan det bety at en del av de lovene vi kan ønske å vedta for å beskytte helse og miljø kan bli forbudt, siden det kan føre til at et stort multinasjonalt selskap kan tape penger. Dermed tar vi enda noen store skritt mot en verden hvor selskaper blir mektigere enn demokratiske strukturer, samtidig som velferdsstaten blir stadig mer undergravd av at de samme selskapene i stadig større grad plasserer penger i skatteparadiser i stedet for å betale vanlig selskapskatt.

Petter Slaatrem Titland vil forklare hva som ligger bak regjeringens forslag, og hvordan regjeringens prinsipper springer ut av større handelsavtaler som TISA og TTIP. Handelsavtalene som framforhandles i dag er ikke gjenstand for en normal, åpen demokratisk behandling. Han vil så komme inn på en del av de mulighetene vi har for å stoppe eller begrense omfanget av dette, også innenfor rammene til kommunepolitikken.

Petter Slaatrem Titland er leder i Attac Norge. ”Attac kobler sosiale kamper her hjemme med kamper som foregår i andre deler av verden. Det er kamp mot sosial ulikhet og for demokratisk kontroll over samfunnet. Attac Norge kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, spesielt gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene. Det vil gjøre at demokratiet kontroller finansmarkedene, og ikke motsatt slik det ofte er i dag. Vi jobber også for verdenshandel som setter miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter foran profitt, og for et rettferdig internasjonalt gjeldssystem der også kreditorer må ta sin del av regninga for råtne og illegitime lån.”

18.30            Diane Berbain: Europeisk grønn politikk og den globale grønne bevegelsen – hvor går verden og de grønne?

Miljøpartiet De Grønne i Norge er i sterk vekst og vil september komme inn med hundrevis av nye representanter i Norges kommunestyrer og fylkesting. Med det vil MDG i stadig større grad få reell innflytelse, og rent konkret skape endringer. Alt tyder også på at MDG vil komme inn med en stor gruppe på Stortinget om to år.

Men hva jobber egentlig de europeiske grønne og det bredere internasjonale grønne nettverket for? I mange europeiske land er de grønne langt større enn vi har vært hittil i Norge. Er det noen fellestrekk når det gjelder hva man har fokusert på? Eller hva er forskjellene mellom en del av de viktigste grønne partiene – eller mellom ulike fløyer?

Hvordan skiller vi oss fra de andre store sosiale, politiske og ideologiske bevegelsene i vår tid? Og hva slags utfordring representerer vi overfor de store utviklingstrekkene i vår tid, som den økonomiske globaliseringen m.m. ?

MDG er medlem i The European Green Party og The Global Greens. Selv om det norske partiet på enkelte områder har andre standpunkt enn de europeiske kan likevel det å se på EGP gi en bedre forståelse av hva vi har i vente med et sterk norsk grønt parti.

Diane Berbain er født i 1981 og vokste opp i Frankrike, men havnet i Bergen etter en mastergrad i norsk språkpolitikk. Hun er sekretær for MDGs bystyregruppe i Bergen og 3. kandidat til bystyret ved valget nå i september. Hun har også nær kontakt med de franske grønne og flere av internasjonale grønne partiene, ikke minst ved at hun er medlem av MDGs internasjonale utvalg.

Arrangør er Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Selv om Miljøpartiet De Grønne på Nesodden er arrangør for Grønn Festival, og mange av foredragsholderne er medlemmer av MDG, er det også noen som ikke er det. Foredragene representerer uansett ikke nødvendigvis MDGs politikk, men står for foredragsholdernes egen oppfatning.

I forbindelse med foredragene vil vi lage rom for spørsmål og refleksjon med salen. Også folk med tilknytning til eller sympati med andre partier enn MDG er hjertelig velkommen! Forbehold om feil og programendringer.

Foredragene foregår i 2. etasje i Hellviktangen. I tillegg vil det være et stort konsert- og kulturprogram på kafe-scenen på baksiden av huset – og iblant med innslag på markedet og andre steder på området

MDGs hovedside: www.mdg.no

Program og info om Nesodden MDG kan du finne her: http://nesodden.mdg.no/

Og program og info om Akershus MDG her: http://akershus.mdg.no/

august 5, 2015

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg