Fotocredit:

Foredrags- og konsertprogram for Grønn Festival Nesodden 2018

Hellviktangen kunstkafé, søndag 26. august, klokken 12-20.

 

Grønn Festival – årets miljøhappening for hele familien og for alle som er interessert i grønn politikk, filosofi og livsstil

 

Gratis adgang på marked, konserter, foredrag og andre aktiviteter, og åpent for alle interesserte.

 

Arrangør: Nesodden Miljøpartiet De Grønne, www.mdg.no

august 6, 2018

Foredragsprogram

Foredragene foregår opp trappen og i 2. etasje i hovedbygningen

Frederica Miller er sivilarkitekt MNAL med egen praksis i Gaia-Oslo as. Hun har jobbet med miljøvennlig og økologisk forsvarlig bygging og planlegging siden 80-tallet. Hun jobber blant annet med etablering av økosamfunn.

12.30 Frederica Miller: Hvorfor økolandsby?

Foredraget tar utgangspunkt i boken «Ecovillages around the world», som Frederica Miller har vært redaktør for. Hvert prosjekt er unikt, men ønsker å skape løsninger på de globale sosiale og miljømessige utfordringer vi står ovenfor. Forskning viser at økolandsbyer har et vesentlig lavere økologisk fotavtrykk. De mest vellykkede har nådd målene vi alle må nå – for å leve godt på en begrenset planet. I den velstående vestlige verden betyr det å redusere økologisk fotavtrykk med alt fra en tredjedel til en tiendedel av dagens norm.

Sosial bærekraft er en av nøklene til endring. I en tid som er på konstant leting etter den raske teknologiske fiksen, går økolandsbyer en annen vei. Hvis vi ikke endrer vår livsstil på en grunnleggende måte, vil vi fortsette å ødelegge vår egen og andre levende veseners livsgrunnlag. For å endre må vi GJØRE ting på en annen måte – handling skaper forvandling – vi trenger praktiske laboratorier hvor vi kan skape en fundamentalt annerledes kultur. Økolandsbyer er noen av de mest intensive laboratorier vi har!

Foredraget gir et blikk inn i fremtiden. I deres eksperimentelle ufullkommenhet, er økolandsbyer eksempler på hva vi trenger mere av! Det viser en utvikling fra prosjekter som hadde et spirituelt opphav, som Findhorn, eller sosialt ansvarlig utgangspunkt som Solheimar, til landsbyer som etablerer nøkkelferdige hus for alle og enhver som vil gjøre en forskjell, som Hurdal og Permatopia. Økolandsby-konseptet er ikke lenger er en marginal bevegelse, men en sterk endringskraft. FNs 17 bærekraftsmål er nesten en sjekkliste for økolandsby-praksis! Økosamfunn demonstrerer hvordan vi kan skape støttende, tolerante lokalsamfunn, som respekterer moder jord og dens mangfold. De er fyrtårn av lys og håp i de utfordrende tider vi lever i.

Tormod Vaaland Burkey er forfatter, biolog og økolog. Her argumenterer han for at en ikke-antroposentrisk etikk – en som tar hensyn til andre arter, som minst like viktige som mennesker – kan være en av de tingene som kan gjøre det lettere for oss å handle i tide for å “redde verden”.

13.30 Tormod Burkey: Kan vi redde verden?

Med en rekke alvorlige miljøkriser hengende over oss: klima, biologisk mangfold, overfiske, forsuring av havene, osv. – hvorfor gjør vi ikke noe for å redde verden? Forskere, organisasjoner, og andre “do-gooders” har tendert til å anta at om folk bare forstod så ville de ta affære. Men det finnes en mengde mekanismer, fra mange forskjellige fagfelt (statsvitenskap, psykologi og nevrovitenskap, økonomi, internasjonale studier, og en rekke naturvitenskaper), som gjør det vanskelig å få menneskeheten til å handle, selv når vi vet at vi må.

Boken «Ethics for a Full World» beskriver mange av disse i korte trekk, og prosjektet «Kan vi redde verden?» søker å utdype dette og samle det vi vet om slike utfordringer på ett sted. I dette foredraget får du høre noen hovedtrekk.

Arild er nå nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Han har over 15 år bak seg som leder for Framtiden i våre hender. og fem år som styreleder i Syklistenes Landsforening. Han har hovedfag i geografi ved Universitetet i Bergen og to år med økonomistudier fra Norges Handelshøyskole.

14.30: Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne: Grønn politikk er løsningen!

Arild Hermstad vil i dette foredraget forklare og begrunne hvorfor grønn politikk er den eneste farbare veien for å løse vår tids største utfordringer.

Han vil si noe om hvilken omlegging som må til for å skape et bærekraftig Norge, og hva som kan gjøres for å endre kursen slik at vi får en samfunnsutvikling som gir håp.

Han vil blant annet vise sammenhengen med økende ekstremvær, nedbygging av natur og den nåværende politiske kursen, og gi svar på følgende spørsmål:

Hva kan vi gjøre for å endre utviklingen bort fra et konstant presset etter materiell og økonomisk vekst?
Hvordan kan vi ta Norge ut av oljealderen, og inn i en framtid med trygge grønne arbeidsplasser?

Hvilke miljøtiltak må prioriteres på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og hvordan bør Norges plass i det internasjonale samfunnet være?
Hva kan Nesodden gjøre for å ta sin del av det politiske ansvaret?

Anne Sverdrup-Thygeson har forsket på insekter i mange år. Nå har hun skrevet bok om de rare og nyttige småkrypene – som vi mennesker ikke kan leve uten. På festivalen vil hun fortelle om hvorfor insekter er så gøyale og fascinerende, og hvorfor vi alle bør lære oss å elske dem. Du kan også få kjøpt boka «Insektenes planet» og få den den signert.

15.30: Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet – om de kule småkrypene vi ikke kan leve uten

Annenhver art på kloden er et insekt. Insektene er overalt – i skogen og i enga, i bekken og i parken. De lever i seks tusen meters høyde, i de dypeste grotter, i døpefonter, inne i datamaskiner og i hvalrossens nesebor. Insektene har vært her lenge. De har sett dinosaurene både komme og gå. Insektene startet med jordbruk og husdyrhold millioner av år før oss, og de har en ufattelig tilpasningsevne.

Men selv om insektene er mange, går antallet dramatisk tilbake. Mens vi mennesker har blitt dobbelt så mange de siste 40 årene, antyder studier at antallet insektindivider kan ha blitt halvert på samme tid. Årsakene er et samspill av mange faktorer. Intensiv arealbruk – i skogbruk, i landbruk og der vi bor – gjør at viktige levesteder forsvinner. Klimaendringer og sprøytemidler kan forsterke de negative effektene.

Det bør vi bry oss om, for insektene er naturens små tannhjul. De får verden til å tikke og gå. Vi trenger dem til pollinering, nedbrytning og jorddannelse, til å være mat for andre dyr, holde skadelige organismer i sjakk og inspirere oss med sine lure løsninger. Uten insekter ville økosystemene klappe sammen og verden slik vi kjenner den, forsvinne.

Ingrid Lomelde er miljøpolitisk leder i WWF. Hun har master i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med forretningsutvikling av fornybare energiløsninger i Statoil, og som rådgiver for regulatoriske rammeverk.

16.30: Ingrid Lomelde, WWF: Rovdyr og rovdyrutfordringer i Norge

WWF jobber for en fremtid hvor både rovdyr og husdyrnæring kan leve i og av naturen. En slik fremtid kommer ikke uten ansvarsbevisst forvaltning og politisk vilje. Rovdyrene hører naturlig hjemme i norsk natur. På toppen av næringskjeden har rovdyrene en viktig rolle og bidrar til velfungerende økosystemer i balanse. Utmarksbeite er en ressurs for norsk matproduksjon. For beitenæringen krever økte rovdyrbestander særlige tilpasninger og nye driftsformer, men også rettferdige erstatningsordninger og hjelp til forebyggende tiltak.

En av hovedårsakene til rovdyrkonflikten i Norge er tapet av sau på utmarksbeite. WWF mener at næringer som bruker naturen, må bruke den på en måte som ikke truer ville arter. Penger og innsats må gå til tiltak som stimulerer til nye løsninger og begrenser skade. Rovdyr hører hjemme i norsk natur, men er i dag truet av utryddelse. WWF ønsker at vi skal ha levedyktige bestander av bjørn, ulv, gaupe og jerv i norsk natur. Det krever at vi gir rovdyrene større leveområder og at det blir flere av dem.
I over et halvt århundre var flere av rovdyrene så godt som utryddet i Norge, derfor har vi lite erfaringsbasert kunnskap om å leve med rovdyr. Nå når bjørn og ulv har reetablert seg, og gaupe og jerv øker i antall, skaper det utfordringer vi må takle som samfunn.

Ulovlig jakt er meget uetisk og et stort problem for forvaltningen av artene. Rovviltartene er alt under hardt press, og ulovlig jakt som kommer i tillegg til høye lisenskvoter, skadefellinger og irregulære avganger, kan medføre at vi ikke innfrir våre nasjonale bestandsmål. Videre gir ulovlig jakt forvaltningen mindre handlingsrom i forhold til å kunne ta ut skadevoldere som har gjort stor skade på husdyr. Ulovlig jakt foregår i det skjulte, hvor jaktmetodene ofte påfører dyrene store lidelser. Det er ikke uvanlig at det blir benyttet gift, fotsakser og feller som jaktmetoder for å drepe rovdyr. Slike metoder er ikke lovlige å bruke da de påfører dyrene store smerter. Et annet viktig aspekt ved slike jaktformer er at det ofte rammer dyr og fugler som ikke var tiltenkt.

Elsa-Britt Enger har studert med Marshall Rosenberg og andre internasjonale trenere siden 1997. Hun holder kurs og foredrag bl a for barnehager, foreldregrupper, skoler, arbeidsfellesskap og organisasjoner. Se gjerne www.sjiraff.org.

17.30: Elsa-Britt Enger: «Sjiraffspråk» – Den vanskelige kommunikasjonen

Hvordan kan jeg bli hørt? Hvordan kan jeg selv høre hva den andre sier? Hvordan kan jeg si ifra uten å såre eller selv bli såret? Uten å være redd for å miste kjærlighet, ikke bli likt eller straffet; bli avvist? Vi misforstår og blir misforstått, kjenner oss bedømt og kritisert. Vi "forsvarer oss" ved igjen å angripe. Eller vi svelger og tier. Vi ser andre som fiender og motstandere. Vi slikker våre sår om vi ikke føler oss sterke nok til "å ta igjen." Hvordan kan vi gjøre aggressivitet, krangling og uvennskap om til fredelige dialoger?

Vær med på en reise i "ulveland" som kan ende i "sjiraffland". Det er mulig å skape relasjoner med respekt og vilje til å møte den andre, slik at begge parter kan få det de trenger. Anerkjennende kommunikasjon – hjertets språk – empatisk kommunikasjon – ikkevoldskommunikasjon (IVK) (NVC). Kjært barn har mange navn. Denne kommunikasjonsmåten er skapt av Marshall B. Rosenberg, amerikansk psykolog gjennom et halvt århundre. Bøker og artikler er oversatt til mange språk, også norsk.

Øyvind Solum er møteleder for foredragsprogrammet.

Han er fylkesleder for Akershus Miljøpartiet De Grønne, sitter på fylkestinget, og er kommunestyre-representant og leder for Nesodden MDG

Kultur og konsertprogram

Konsertene foregår på kafeterrassen ut mot fjorden på baksiden av hovedbygningen

13.00 Herman & Hjertelaget

Herman & Hjartelaget synger sine viser til inspirasjon og oppmuntring. Dette kjem ifrå ein mann som vil spre glede gjennom musikk og tanker ifrå sitt eige hjartelag.

Dette er soloprosjektet til Herman Kvelprud ifrå økorock-bandet Svarteper.

14.00 Bipolar Superstar

Bipolar Superstar består på Grønn Festival av Stig Mass Andersen og Jonas Granly, med Sigmund Espedal som gjesteartist.

I hverdagen tilter det bare i blant for frontfigur Stig Mass Andersen, men på scenen klikker det alltid. Bipolar Superstar kjemper for større åpenhet rundt mental helse og bekjemper stigma og stereotypier med musikken sin, og vil også snakke om dette i forbindelse med konserten.

Reportoaret består av egenskrevne låter på norsk. Tekstene handler om alt fra mani og depresjon til fest og kjærlighet. Bandet ønsker først og fremst å treffe folk med energiske sceneopptredener og bunnsolide låter. Samtidig skal de knuse stereotypier og stigmaer på veien.

«Jeg er en Bipolar Superstar med oppturer og nedturer»

15.00 Endre Koch – tappinggitar

Endre er en av Norges to utøvende tapping gitarister. Tapping er en usedvanlig spillestil hvor man trykker fingrene ned på strengene og gitarhalsen omtrent som pianistene gjør på tangentene. Dermed kan man spille både komp og melodi samtidig. Det kan derfor høres ut som det er både to og tre gitarister på scenen når Endre spiller.

I en alder av 16 år ble han inspirert av tappinggitarist Ole Staveteig som jevnlig spilte på Lekteren, Aker Brygge i Oslo. Senere oppdaget Endre andre tappingartister som Vittorio Camardese, Stanley Jordan, Carlos Vamos, Tony Keck, Justin King m.fl. Siden den gang har Endre utviklet sin egen stil og spillemåte. Med sin fantastiske lyd og unike arrangementer for gitar har han trollbundet mangt et musikkelskende publikum.

16.00 Ludvig The Band:

Ludvig The Band ble etablert av komponist og låtskriver Truls Ludvig Johnsen (Tuba Tuba, Kåre K trio), sommeren 2011. Ludvig The Band er en salig blanding av orkestrert pop, progressiv rock, folk & lo-fi indie. Med en blanding av mektig og simpel minimalisme, leker Truls seg med sin sterke og karakteristisk vokal, til et resultat av en uredd og genuin nærhet. Musikken kjennetegnes av fengende melodier og detaljrike arrangementer. Den tekstlige nerven utstråler seriøsitet, men også sjarmerende ærlighet.

Ludvig The Band slapp sin første singel, ”Descendant” på Mother Likes It Records 4. mai 2018. Singelen fikk terningkast 6 av Erik Valebrokk, samt strålende kritikker både hjemme og i utlandet. Debutalbumet kommer i november 2018.

17.00 Ford Folk Duo

Ann-Turi Ford og Gjermund Kolltveit spiller folkemusikk fra Nesodden og forskjellige andre steder. Hovedvekten er på folkemusikk men de har også annet på repertoaret, for eksempel gamle slagere. Ann-Turi synger og Gjermund spiller feler, bratsj, kankle, munnharpe, trekkspill, med mer. Som duo har de spilt mye rundt omkring de siste tretti årene, ikke minst på Nesodden. Sammen med bandet Ford Folk ga de i 2013 ut cd-en Folkemusikk fra Nesodden – hvor de grov fram lokal tradisjonsmusikk.

18.00 Kinetic Brass Collective

Hva skjer når man blander en frijazz-sopransaksofonist med en punktrommeslager, en storbandstrompetist, en orkesterarrangør, en jazz-barytonsaksofonist, en meksikansk cajonista og en fyr som begynte å spille musikk da han fikk en tenorsaksofon til 57-årsdagen? Da får man den energiske, lekne og litt uforutsigbare lyden av Kinetic Brass Collective.

Kinetic Brass Collective er et åttemannsband med trommer og blåsere som spiller leken og energisk jazz blandet med rytmer fra Balkan, Latin-Amerika og New Orleans.
Mer informasjon finnes på www.kineticbrasscollective.band.

19.00 ESD

ESD er en trio bestående av folk med bakgrunn fra blant annet Sister Sonny, Beyond Dawn, Maika og Sophies Garden. I musikken kan man finne influenser fra Sonic Youth, Swans, Dinosaur Jr., The Smiths og mange fler. De jobber for tiden med debutplaten, som forventes å komme i løpet av 2019.

Gitar/ vokal: Espen Ingierd
Trommer: Stig Wålberg
Bass: Dag Midbrød
https://www.facebook.com/ESDband

Konfransier på konsertscenen: Eivind Hoff-Elimari og Tone Rose Todalshaug

Eivind er redaktør for det grønne politiske nettidsskriftet Pan og sitter i styret for Nesodden MDG.

Tone Rose er sosiolog med bakgrunn fra bank og finans. Hun ville ut av boksen, flyttet til Nesodden, og driver nå med høner i hagen og konflikthåndtering.

Arrangør er Nesodden Miljøpartiet De Grønne

Selv om Miljøpartiet De Grønne på Nesodden er arrangør for Grønn Festival, og mange av foredragsholderne og bidragsyterne er medlemmer av MDG, er det også flere som ikke er det. Foredragene representerer uansett ikke nødvendigvis MDGs politikk, men står for foredragsholdernes egen oppfatning. I forbindelse med foredragene vil vi lage rom for spørsmål og refleksjon med salen. Også folk med tilknytning til eller sympati med andre partier enn MDG er hjertelig velkommen! Forbehold om feil og programendringer.

Konsertene foregår på kafescenen på terrassen på sjøsiden av Hellviktangen kulturhus.
Foredragsprogrammet er i 2. etg fra 12.00 til 18.00.

MDGs hovedside: www.mdg.no
Nesodden MDG: http://nesodden.mdg.no/
Akershus MDG: http://akershus.mdg.no/

www.facebook.com/gronnfestivalnesodden

Annet som skjer….

12.00-17.00 Barnas Idéverksted v/ Susanne Olsrud Hotvedt.

Hvordan skal vi fikse planeten? Har du idéer til hvordan vi kan ta vare på biene, sommerfuglene og pinnsvinene? Hvordan vi kan sykle mer? Kaste mindre mat? Kanskje har du noen tips til politikerne? Kom innom "Barnas idéverksted" og del dine idéer. Tegn dem, skriv dem, se hva andre har svart. Sammen fikser vi planeten!
Foregår under et tre ute ved markedet

"Dinosaur-skyting" ved Arne Thodok Eriksen, eller skyting med pil og bue, som de fleste ville kalle det. Foregår på en av plenene i nærheten av markedet.

Papirperle-workshop med NOHO

NOHO Associates er, kort fortalt, en bedrift med sosialt formål. På Grønn Festival vil NOHO Associates holde workshop i hvordan å lage papirperler – så ta gjerne med noen gamle aviser og stikk innom NOHO Associates på Grønn Festival! De vil også ha egen salgsbod med smykker av papirperler og treskulpturer, produsert av ugandiske entreprenører. Foregår ute ved markedet kl. 12-17, workshopen passer for barn, ungdom og voksne.

NOHO jobber med underpriviligerte grupper for å bidra til en mer rettferdig fordeling av ressurser – det være seg økonomiske ressurser, kunnskap eller ferdigheter. NOHO støtter blant annet sosiale entreprenører i Uganda, med formålet å skape verdier i entreprenørenes lokalsamfunn. NOHO Associates bidrar med menneskelige ressurser og mentorskap innen økonomihåndtering, administrativ planlegging, gruppedynamikk og nettverksbygging, så initiativene kan utvikles til å bli bærekraftige og selvdrevne. En av de sosiale entreprenørene trener sitt community i å håndlage smykker og produkter i resirkulert papir; et annet community håndlager treskulpturer. NOHO bidrar til at produktene blir prissatt riktig slik at rettferdig lønn og gode arbeidsforhold ivaretas, og bidrar til økt produktkvalitet og salgsstrategier.
I Norge jobber NOHO Associates med utdanningsprosjekter, og tilbyr konsulenttjenester til gode initiativer som trenger "det lille ekstra" på organisasjonsfronten før initiativene kan settes ut i livet.
For å lese mer: facebook.com/nohoassociates

13.30 Fortellerstund for barn og unge med marinbiolog Henning Røed fra Marinreparatørene

Hva skjuler det seg under havets overflate? Marinbiolog Henning Røed som også er forfatter og har skrevet flere bøker for barn og ungdom, har fortellerstund og samtale med barn og unge (og voksne) som er nysgjerrig på alt det levende som skjuler seg i havet. Han vil blant annet fortelle fra bøkene om havets utrolige hemmeligheter. Foregår ute kl. 13.30, Marinreparatørene sin stand vil vise vei til fortellerstunden.

Fuglekasseverksted og miljøvennlige lommebøker på Grønn Festival

Småfuglene på Nesodden trenger vår hjelp! Miljøagentene på Nesodden inviterer derfor alle barn til å snekre sammen sin egen fuglekasse.
Vi stiller med alt av materialer til fuglekasser, inklusive maling for dekorering.
Hvert barn kan lage en fuglekasse som de kan ta med hjem og henge opp for å hjelpe fuglene i sitt nærområde.
Fuglekasse-settene er levert av Remonter på Berger.

På vår stand vil det også være mulig å lage de populære lommebøkene!
Ta gjerne med tomme melke- eller juicekartonger som vi bretter og lukker ved hjelp av trykknapper. Denne aktiviteten passer for barn i alle aldre.