Et grønt skifte på Nesodden nå!

Grønn festival bier

Et grønt skifte på Nesodden nå!

Miljøpartiet De Grønne er et blokkuavhengig parti med en grønn og fremtidsrettet politikk. Nå er tiden moden, og partiet står foran sitt største gjennombrudd hittil, både på Nesodden, i resten av Akershus og på landsbasis. Vi vil derfor gjøre halvøya vår til en foregangskommune innen bærekraft og miljø!

Vi har et unikt naturmiljø og beliggenhet, og vi har en befolkning som har svært gode forutsetninger for å tenke helhetlig og langsiktig. Vi må ta vare på og styrke det som er unikt med Nesodden, og bidra til et bærekraftig lokalsamfunn med en klar bevissthet om vår plass i verden.

Miljøpartiet De Grønne har fått gjennomslag for mange viktige lokale grønne saker. Vi har fått kommunestyret til å vedta at miljøplanlegging og -utbygging skal legges til grunn for sentrumsutbygging og områdeplan på Fagerstrand. I budsjettbehandlingen fikk MDG igjennom at det skal gjeninnføres en miljøvernrådgiver i kommunen. Vi fikk også nylig gjennom et forslag om at det som en del av den årlige behandlingen av budsjett og handlingsplan skal utarbeides en egen klima- og miljørapport, og at det skal utvikles klimaregnskap som skal være forpliktende for alle kommunale planer og prosjekter. Vi kommer til å fortsette å presse på for at dette skal bli en faktisk realitet! Dette er likevel bare en start. MDG har også fått gjennom økt andel økologisk mat i Nesoddens kantiner og barnehager, og en lang rekke andre forslag.

Bærekraft handler om å ikke forbruke eller forurense mer enn jorden klarer å gjenskape hvert år. Vi må ha et samfunn og en politikk hvor det er naturens rammer som er utgangspunktet og ikke et jag etter kortsiktig økt forbruk. Fremtiden skapes nå, og vi må skritt for skritt legge til rette for at også våre barn kan få like gode eller bedre forutsetninger som oss selv.

Vi sier derfor: En ny grønn retning for Nesodden nå!

 

Nesodden Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for:

 • At Nesodden kommune blir klimanøytral, og anser klima- og miljøplaner som overordnet andre planer.
 • Å skape en grønn sentrumsutvikling på Fagerstrand. La området bli et attraktivt foregangsprosjekt når det gjelder miljøbygg og planlegging.
 • Å bedre kollektivtilbudet med miljøvennlige busslinjer, inkludert ringbusser som skaper tverrforbindelse langs Kapellveien og Kirkeveien, og bedre forbindelse til Drøbak og Ski.
 • Flere ferge-anløp, ikke minst fra Fagerstrand og langs vestsiden av Nesodden. Få på plass utslippsfrie el-ferger.
 • At kommunen legger til rette for bildelings- og el-sykkel-ordninger.
 • Flere lade-punkter for el-bil og -sykkel.
 • At det blir lagd gang- og sykkelveier langs alle hovedveier.
 • Bedre trafikksikkerhet, inkludert fartsdumper for å sikre barnas skolevei.
 • At matjorden vernes, ikke minst på grunn av matsikkerhet.
 • At kulturlandskap bevares.
 • At kommunen ikke bruker plantegift som Round-up, og at også andre aktører anbefales å begrense bruken.
 • Mer økologisk, lokaldyrket og kortreist mat, og at kommunen går foran i egne kantiner.
 • Redusert kjøttforbruk i kommunen, for eksempel gjennom ”kjøttfri mandag” i kommunens kantiner.
 • Innføring av Grønt Flagg ­– en internasjonal ordning for miljøundervisning og sertifisering – i samarbeid med skoler og barnehager.
 • At skolene får tilgang til skolehager.
 • Å stimulere til flere andelsgårder, småskala-landbruk, parsellhager, urbant landbruk og vertikalt landbruk, og ulike former for økologiske samvirker eller lignende.
 • Å utvikle Nesoddens grendestruktur og lokale nærsentre.
 • Å fremme god dialog mellom innbyggerne og kommunen.
 • Bedre vern av Nesoddmarka- og kystområdene.
 • Å legge til rette for opprydding og fjerning av søppel, båtvrak og oljesøl langs kysten vår.
 • Å styrke vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper.
 • Full fredning av gaupebestanden på Nesodden.
 • Fredning av hummerbestanden i soner ved Svestad, Alværn og Tangen.
 • Støtte til frivillighetssentralen, frivillig arbeid og idrett – men også ikke-organisert idrett og friluftsliv.
 • Videre drift av Kystkultursenteret Steilene og Nesoddparken.
 • Å fremme Nesodden som lokalt kultur-, handels- og kystkulturelt område.
 • Ja til Nesodden som selvstendig kommune. Nei til tvungen kommunesammenslåing.
 • Ja til lokal døgnåpen legevakt.
 • Styrking av uteskolene på To gård og Steilene.
 • Å fremme det psykiske helsevernet og støttetiltak som Nesoddtangen gård.
 • Bosetning av flere flyktninger på Nesodden, og krever bedret integrering av flyktningene i kommunen.
 • Bedre livskvalitet for syke og eldre med mer kultur innen omsorg og helse.
 • Bedre Nesodden-kunstnernes profesjonelle livsgrunnlag i kommunen.
 • At kommunen legger bedre til rette for etablering av bærekraftige små bedrifter, sosialt entreprenørskap, samvirke-tiltak og grønne gründere i kommunen.
 • Å fremme initiativ knyttet til fornybar energi.
 • Å støtte initiativer som lokalmarked, samt utvikling av Tangen-torget.
 • Nei til bro over Oslofjorden – ja til utvidet tunnelløp.
 • Et Nesodden som er i front når det gjelder etikk knyttet til offentlige anskaffelser og drift, blant annet ved å utvikle oss videre som Fairtrade-kommune, tilslutte oss Initiativ Etisk Handel, Transparency International (arbeid for åpenhet og mot korrupsjon), og ved at vi erklærer oss som skatteparadisfri sone.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i større grad basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

Takk for tilliten vi ble vist ved stortingsvalget der vi fikk 10.2 % stemmer. Vi ber om fornyet tillit, og vi håper at enda flere ønsker en grønn retning for Nesodden, og at dere ved kommunestyrevalget vil hjelpe oss å skape et grønt gjennombrudd!

Tiden for det grønne skiftet er kommet – stem Nesodden Miljøpartiet De Grønne ved høstens kommunevalg!

https://www.mdg.no/politikk/